REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„ORLIK 2012” W ŁAMBINOWICACH

 1. Obiekt jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
 2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne i odbywa się za zgodą i pod nadzorem instruktorów.
 3. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji.
 4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia mogą zostać odwołane.
 5. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą instruktorów.
 6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
 7. Zajęcia sportowe koordynuje instruktor zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników.
 9. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego z płaską powierzchnią spodów.
 10. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu zabrania się:
 • Korzystania z boisk bez zgody instruktora
 • Używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi
 • Niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk
 • Wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, spożywania słonecznika itp.
 • Wstępu osobom nietrzeźwym
 • Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
 • Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów
 • Przeszkadzania w zajęciach lub grze
 • Wprowadzania zwierząt

11. Korzystający z boisk ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia i dewastację obiektu.

12. Dzieci do lat siedmiu mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej (rodzica, opiekuna prawnego).

13. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej.

14. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.

15. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

16. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia klucza od szatni należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

17. Obsługa obiektu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem powyższego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksów boisk sportowych zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

18. W sprawie skarg wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.

19. O wszelkich aktach wandalizmu mających miejsce na obiekcie należy natychmiast poinformować instruktora.

20. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i jego przestrzegania.

 

 

                            

Dane adresowe obiektu:

Obiekt Sportowy „Orlik 2012”

ul. Powstańców Śląskich

48-316 Łambinowice

tel.  795 140 978

 

Animatorzy sportu na Orliku- Anna Hemon, Andrzej Gandziała

Obiekt sportowy Orlik czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00

 

Istnieje możliwość rezerwacji boiska dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu u animatorów.

W godzinach przedpołudniowych obiekt udostępniony dla szkół.

Wykaz imprez sportowych 2016

Wykaz imprez sportowych zaplanowanych do realizacji na obiekcie sportowym „Orlik” w roku 2016...

czytaj dalej...

Dzień Dziecka na Orliku

na obiekcie sportowym Orlik ...

czytaj dalej...