Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.  Zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach z siedzibą w Łambinowicach, ul. Muzealna 1, Łambinowice. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy  z Państwem, w szczególności: 

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu,  numer telefonu, PESEL,

w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, obsługi reklamacji, likwidacji szkód

realizacji obowiązków Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  

ochrony praw Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

uzasadnionego interesu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Gminnego Ośrodka,  Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach (marketing bezpośredni),

przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach przewidzianych prawem, ochrony praw Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, warsztaty samochodowe, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi księgowe lub  informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,

organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych: Bogusław Dziadkiewicz tel. : 607598561; mail:dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny