Dni Gminy Łambinowice/oferty na realizację

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach będzie organizatorem festynu rekreacyjnego pod nazwą „Dni Gminy Łambinowice”, planowana  organizacja  w dniach 8- 10 czerwca 2018r., zapraszamy do składania ofert na realizację:

 1. Zabezpieczenie medyczne   ( 2 ratowników+ samochód medyczny) :  

W ofercie należy podać:

-  stawkę godzinową, przewidywana liczba godzin ok. 22,

-uprawnienia do prowadzenia działalności,

- doświadczenie.

 1. Ochrona fizyczna festynu:

W ofercie należy podać :

- stawkę godzinową,

- koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,

- doświadczenie,

 1. Obsługa handlowa:

W ofercie należy podać:

- uprawnienia do prowadzenia działalności,

-  ilość (z opisem) stoisk gastronomicznych w tym napoje,

-  ilość  (z opisem) stanowisk innych (zabawki itp.)

- zabezpieczenie techniczne tj. hala namiotowa o wymiarach nie mniejszych niż 15mx45m,

namiot/garderoba dla wykonawców o wym.  nie mniejszych niż 3mx9m.

-  zapotrzebowanie energetyczne,

- współorganizacyjny wkład finansowy

- doświadczenie.

 1. Lunapark:

W ofercie należy podać:

- uprawnienia do prowadzenia działalności,

-  ilość (z opisem) urządzeń,

-  ilość  (z opisem) stanowisk innych

- współorganizacyjny wkład finansowy,

-  zapotrzebowanie energetyczne,

- doświadczenie.

 1. Zabezpieczenie energetyczne:

W ofercie należy podać :

- uprawnienia do prowadzenia działalności,

- wycenę prac przyłączeniowych i odłączeniowych,

- wycenę dyżuru elektryka w trakcie festynu- przewidywana liczba godzin  30,

- doświadczenie.

 

 1. Scena – technika:

W ofercie należy podać:

- uprawnienia do prowadzenia działalności,

-wykaz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego będącego w dyspozycji oferenta,

-  zapotrzebowanie energetyczne,

- cenę zryczałtowaną  nagłośnienia sceny w dniach:  9.06.2018r w godz. od 15:00 do 10.06.2018r. godz. 02:00 oraz  10.06.2018r. od godz. 15:00 do godz.  23:00.

 

 1. Zabezpieczenie sanitarne:

8.06.2018 w godz. 19:00 – 24:00 – 4 kabiny standard , 09.06  serwis 4 kabin do godz.10:00

9 – 10.06.2018  w godz. 15:00 – 24:00 – 8 kabiny standard – serwis w dniu 10.06.2018r. do godz. 10:00

W ofercie należy podać:

- cenę usługi

 1. Transport mieszkańców:

Godziny odjazdu autobusów -przystanki autobusowe 09–10.06.2018r.

 • 14:00 - Bardno
 • 14:05 – Mańkowice
 • 14:20 – Lasocice
 • 14:25 – Piątkowice
 • 14:30 – Jasienica Dolna
 • 14:35– Drogoszów
 • 14:50 – Bielice
 • 14:55 –Malerzowice
 • 15:10 – Szadurczyce
 • 15:15 Przyjazd do Łambinowic
 • 15: 20 - Okopy
 • 15:35 – Sowin
 • 15:40 Wierzbie
 • 15:45 - Budzieszowice
 • 15:50 –Przyjazd do Łambinowic

Powrót  – wyjazd  godz. 24:00 – Łambinowice – park przy GOKSiR

W ofercie należy podać:

- cena  za 1 km.

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania/realizacji  przedmiotu zamówienia.
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy .
 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta może być złożona na poszczególne zadania odrębnie lub w całości.  Oferta całościowa zawierać musi szczegółowe dane poszczególnych zadań zgodnie z opisem zapytania ofertowego.

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

- termin ważności oferty

- warunki płatności

- oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta.

Oferta może być przesłana faksem: nr 77 4311 635 wew. 25, pocztą elektroniczną: oklam@op.pl, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 48 -316 Łambinowice, ul. Muzealna 1, bądź też dostarczone osobiście

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 16.03.2018r.  do godz. 15:00

Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych